خانه / بورس و سهام / گزارشات ۶ ماهه گروه قندی ، کاشی و سرامیک و کانی و غیر فلزی

گزارشات ۶ ماهه گروه قندی ، کاشی و سرامیک و کانی و غیر فلزی

گزارشات ۶ ماهه

صنعت

نماد

سرمایه

پیش بینی گذشته

پیش بینی ۶ ماهه

درصد تعدیل

سود ۶ ماهه

درصد پوشش

پیش بینی سود عملیلتی هر سهم

سود عملیاتی هر سهم محقق شده ( ۶ ماهه )

درصد پوشش

قندی

قصفها

     ۱۹۵,۰۰۰

۳۵۵

۲۸۶

-۱۹%

-۷۰

۰%

۶۸۹

۹۲

۱۳%

قزوین

     ۱۶۵,۰۹۸

۲۶۰

۲۱۰

-۱۹%

-۲۷۳

۰%

۵۲۵

-۹۸

۰%

قچار

     ۱۴۰,۰۰۰

۳۱۶

۱۴۹

-۵۳%

-۱۶۸

۰%

۴۵۱

۰%

قشیر

     ۱۰۰,۶۹۲

۲۲۹

۲۰۷

-۱۰%

-۲۰۷

۰%

۴۴۱

-۱۲۶

۰%

کاشی سرامیک

کترام

     ۱۱۰,۰۰۰

۲۱۲

۳۲۶

۵۴%

۲۱۹

۶۷%

۵۷۵

۲۸۷

۵۰%

کپارس

       ۸۷,۷۵۰

۱۸۸۸

۱۸۸۸

۰%

۷۱۵

۳۸%

۲۷۷۷

۱۰۷۴

۳۹%

کساوه

     ۲۱۰,۰۰۰

۱۹۷۰

۱۹۷۸

۰%

۱۱۴۱

۵۸%

۲۵۳۵

۱۳۵۷

۵۴%

کسعدی

     ۱۵۰,۰۰۰

۱۸۴

۲۱۳

۱۶%

۱۰۲

۴۸%

۲۵۳

۱۰۰

۴۰%

کانی غیر فلزی

کرازی

     ۲۴۳,۰۰۰

۱۸۲

۲۱۵

۱۸%

۶۳

۲۹%

۵

۲۹

۵۸۰%

کخاک

     ۱۷۵,۰۰۰

۱۲۱۶

۱۳۴۰

۱۰%

۷۳۰

۵۴%

۱۴۷۴

۷۹۲

۵۴%

کپشیر

       ۶۷,۱۴۰

۱۰۴۵

۱۰۷۴

۳%

۴۰۹

۳۸%

۱۳۹۶

۴۹۱

۳۵%

کفرا

     ۱۳۶,۰۰۰

۲۴۲۵

۲۴۲۵

۰%

۱۳۱۰

۵۴%

۳۱۰۶

۱۵۱۱

۴۹%

کساپا

       ۷۰,۰۰۰

۲

-۳۲۵

۰%

-۳۱۶

۰%

-۱۸۷

-۲۳۳

۰%

 

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*