آمار فروش و قیمت محصولات شرکت صنعتی بهپاک

0

گزارش فعالیت ماهانه شرکت صنعتی بهپاک با نماد (بهپاک) در سال ۱۳۹۷

جزییات فعالیت شرکت در ۱۲ ماهه متتهی به سال مالی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰

دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
نام محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروتئین سویا خانوار تن ۱,۱۳۷ ۱,۸۳۷ ۴۲,۸۸۸,۴۰۵ ۷۸,۷۸۶ ۱۰,۱۳۳ ۹,۷۶۵ ۴۱,۸۱۸,۹۴۵ ۴۰۸,۳۶۲
پروتئین سویا پاکتی تن ۱,۷۷۰ ۲,۸۰۵ ۲۵,۱۹۲,۱۵۷ ۷۰,۶۶۴ ۱۶,۱۱۱ ۱۷,۵۱۰ ۲۵,۱۳۰,۶۱۱ ۴۴۰,۰۳۷
روغن خام سویا تن ۲,۸۳۵ ۴,۵۵۰ ۳۲,۹۳۸,۰۲۲ ۱۴۹,۸۶۸ ۳۳,۹۲۲ ۳۲,۶۰۴ ۳۳,۵۷۸,۹۱۷ ۱,۰۹۴,۸۰۷
روغن خام کلزا تن ۱,۷۳۹ ۳۹۹ ۳۳,۴۶۱,۱۵۳ ۱۳,۳۵۱ ۴,۰۱۰ ۴,۵۰۱ ۳۲,۹۲۰,۴۶۲ ۱۴۸,۱۷۵
کنجاله سویا تن ۶,۷۰۹ ۱۳,۱۶۰ ۱۸,۹۹۸,۳۲۸ ۲۵۰,۰۱۸ ۱۰۴,۷۳۵ ۲۰۰,۳۹۴ ۱۵,۴۵۲,۰۳۹ ۳,۰۹۶,۴۹۶
کنجاله کلزا تن ۲,۵۰۴ ۱,۳۹۱ ۱۴,۷۸۲,۸۹۰ ۲۰,۵۶۳ ۶,۱۶۹ ۱۵,۵۲۶ ۱۱,۸۷۷,۴۳۱ ۱۸۴,۴۰۹
لسیتین تن ۱۰ ۱۵ ۴۲,۵۳۳,۳۳۳ ۶۳۸ ۳۵۶ ۳۸۲ ۴۲,۲۵۱,۳۰۹ ۱۶,۱۴۰
دانه روغنی سویا تن ۰ ۱۲,۷۰۵ ۱۸,۷۴۹,۷۸۴ ۲۳۸,۲۱۶ ۰ ۷۶,۶۷۳ ۱۷,۵۳۳,۷۴۷ ۱,۳۴۴,۳۶۵
آردو بلغور سویا تن ۲۵ ۴۳ ۲۲,۱۱۶,۲۷۹ ۹۵۱ ۳۹۷ ۳۷۸ ۲۱,۹۱۰,۰۵۳ ۸,۲۸۲
سایر تن ۳۷۳ ۳۶۲ ۱۰,۰۹۳,۹۲۳ ۳,۶۵۴ ۲,۷۶۸ ۲,۸۰۶ ۹,۲۹۲,۵۸۷ ۲۶,۰۷۵
دانه ذرت تن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵,۸۰۲ ۸,۲۹۱,۷۹۹ ۲۹۶,۸۶۳
خدمات کارمزدی پروتئین تن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۶ ۵,۵۹۵,۵۸۸ ۷۶۱
پروتئین فله تن ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۶ ۱۳۶ ۲۵,۸۰۱,۴۷۱ ۳,۵۰۹
روغن خام آفتابگردان تن ۱,۰۷۸ ۱,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ ۶,۹۱۹ ۶,۹۴۰ ۳۳,۸۵۰,۸۶۵ ۲۳۴,۹۲۵
کنجاله آفتابگردان تن ۱,۳۴۲ ۲۴۹ ۹,۹۸۷,۹۵۲ ۲,۴۸۷ ۹,۴۱۱ ۸,۳۰۵ ۹,۱۰۴,۳۹۵ ۷۵,۶۱۲
روغن خام گلرنگ تن ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۴۶ ۷۴۶ ۲۹,۹۸۲,۵۷۴ ۲۲,۳۶۷
کنجاله گلرنگ تن ۰ ۹۷ ۷,۰۹۲,۷۸۴ ۶۸۸ ۲,۲۰۹ ۲,۲۱۷ ۶,۹۹۹,۵۴۹ ۱۵,۵۱۸
کنجاله تخم پنبه وارداتی تن ۰ ۹۷۰ ۱۳,۲۷۶,۲۸۹ ۱۲,۸۷۸ ۰ ۹۷۰ ۱۳,۲۷۶,۲۸۹ ۱۲,۸۷۸
دانه جو وارداتی تن ۰ ۲,۳۹۸ ۹,۰۲۶,۲۷۲ ۲۱,۶۴۵ ۰ ۲,۳۹۸ ۹,۰۲۶,۲۷۲ ۲۱,۶۴۵
جمع ۸۹۸,۴۰۷ ۷,۴۵۱,۲۲۶

گزارش فعالیت ماهانه دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

شرح از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ – اصلاح شده دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
نام محصول واحد تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) تعداد تولید تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروتئین سویا خانوار تن ۸,۶۲۲ ۹,۱۷۶ ۴۴,۶۷۱,۶۴۳ ۴۰۹,۹۰۷ ۶۵۶ ۸۴۰ ۴۶,۱۴۸,۸۱۰ ۳۸,۷۶۵ ۹,۲۷۸ ۱۰,۰۱۶ ۴۴,۷۹۵,۵۲۷ ۴۴۸,۶۷۲
پروتئین سویا پاکتی تن ۲۰,۲۲۱ ۲۰,۴۳۶ ۳۰,۰۷۵,۲۱۰ ۶۱۴,۶۱۷ ۲,۶۰۱ ۲,۶۲۰ ۳۲,۰۵۱,۵۲۷ ۸۳,۹۷۵ ۲۲,۸۲۲ ۲۳,۰۵۶ ۳۰,۲۹۹,۷۹۲ ۶۹۸,۵۹۲
روغن خام سویا تن ۲۷,۷۴۵ ۲۷,۲۲۳ ۳۷,۱۷۲,۲۰۷ ۱,۰۱۱,۹۳۹ ۵,۱۰۲ ۳,۵۹۶ ۳۹,۱۳۰,۱۴۵ ۱۴۰,۷۱۲ ۳۲,۸۴۷ ۳۰,۸۱۹ ۳۷,۴۰۰,۶۶۲ ۱,۱۵۲,۶۵۱
روغن خام کلزا تن ۱۱,۵۳۳ ۱۷,۰۱۴ ۳۷,۴۱۸,۰۰۹ ۶۳۶,۶۳۰ ۰ ۲۱ ۴۵,۰۴۷,۶۱۹ ۹۴۶ ۱۱,۵۳۳ ۱۷,۰۳۵ ۳۷,۴۲۷,۴۱۴ ۶۳۷,۵۷۶
کنجاله سویا تن ۷۴,۸۵۲ ۷۱,۴۵۱ ۲۲,۱۳۵,۶۱۷ ۱,۵۸۱,۶۱۲ ۱۵,۱۶۴ ۱۷,۷۳۳ ۲۴,۵۲۷,۹۴۲ ۴۳۴,۹۵۴ ۹۰,۰۱۶ ۸۹,۱۸۴ ۲۲,۶۱۱,۲۹۸ ۲,۰۱۶,۵۶۶
کنجاله کلزا تن ۱۶,۱۲۴ ۱۸,۷۵۴ ۱۴,۹۹۸,۶۱۴ ۲۸۱,۲۸۴ ۰ ۲,۹۰۲ ۱۶,۹۰۲,۸۲۶ ۴۹,۰۵۲ ۱۶,۱۲۴ ۲۱,۶۵۶ ۱۵,۲۵۳,۷۸۶ ۳۳۰,۳۳۶
لسیتین تن ۲۰۴ ۱۹۳ ۴۶,۲۲۲,۷۹۸ ۸,۹۲۱ ۲۱ ۲۳ ۷۵,۳۹۱,۳۰۴ ۱,۷۳۴ ۲۲۵ ۲۱۶ ۴۹,۳۲۸,۷۰۴ ۱۰,۶۵۵
دانه روغنی سویا تن ۰ ۶۹,۶۶۹ ۲۳,۶۴۹,۴۱۴ ۱,۶۴۷,۶۳۱ ۰ ۸,۰۹۷ ۲۲,۲۸۷,۳۹۰ ۱۸۰,۴۶۱ ۰ ۷۷,۷۶۶ ۲۳,۵۰۷,۶۰۰ ۱,۸۲۸,۰۹۲
آردو بلغور سویا تن ۳۶۹ ۴۲۳ ۲۵,۸۴۶,۳۳۶ ۱۰,۹۳۳ ۱ ۵ ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴۳ ۳۷۰ ۴۲۸ ۲۵,۸۷۸,۵۰۵ ۱۱,۰۷۶
سایر تن ۳,۷۴۹ ۳,۶۸۸ ۹,۷۹۸,۵۳۶ ۳۶,۱۳۷ ۵۵۶ ۵۲۲ ۱۲,۶۰۳,۴۴۸ ۶,۵۷۹ ۴,۳۰۵ ۴,۲۱۰ ۱۰,۱۴۶,۳۱۸ ۴۲,۷۱۶
دانه ذرت تن ۰ ۱۱۵,۳۶۷ ۱۰,۱۳۸,۲۸۰ ۱,۱۶۹,۶۲۳ ۰ ۱۶,۸۲۴ ۱۳,۰۷۸,۹۹۴ ۲۲۰,۰۴۱ ۰ ۱۳۲,۱۹۱ ۱۰,۵۱۲,۵۴۶ ۱,۳۸۹,۶۶۴
خدمات کارمزدی دانه کلزا تن ۰ ۳۱,۰۳۴ ۱,۱۰۸,۰۱۱ ۳۴,۳۸۶ ۰ ۱۹,۴۱۰ ۲۹۸,۹۷۰ ۵,۸۰۳ ۰ ۵۰,۴۴۴ ۷۹۶,۷۰۵ ۴۰,۱۸۹
روغن خام آفتابگردان تن ۵,۲۲۶ ۴,۸۸۶ ۳۹,۰۵۶,۸۹۷ ۱۹۰,۸۳۲ ۰ ۲,۰۹۱ ۴۶,۶۹۶,۷۹۶ ۹۷,۶۴۳ ۵,۲۲۶ ۶,۹۷۷ ۴۱,۳۴۶,۵۶۷ ۲۸۸,۴۷۵
کنجاله آفتابگردان تن ۶,۸۴۲ ۸,۱۲۳ ۱۲,۰۱۳,۷۸۸ ۹۷,۵۸۸ ۰ ۷۰ ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۹ ۶,۸۴۲ ۸,۱۹۳ ۱۲,۰۴۵,۲۸۳ ۹۸,۶۸۷
دانه جو وارداتی تن ۰ ۲,۳۵۱ ۹,۶۷۰,۳۵۳ ۲۲,۷۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۳۵۱ ۹,۶۷۰,۳۵۳ ۲۲,۷۳۵
دانه کتان تن ۰ ۳۷۹ ۲۳,۱۶۶,۲۲۷ ۸,۷۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷۹ ۲۳,۱۶۶,۲۲۷ ۸,۷۸۰
کالای بازرگانی – کنجاله سویا وارداتی تن ۰ ۲,۹۶۹ ۲۶,۹۴۵,۰۹۹ ۸۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲,۹۶۹ ۲۶,۹۴۵,۰۹۹ ۸۰,۰۰۰
وکس روغن آفتابگردان تن ۰ ۱۱۴ ۲۵,۰۱۷,۵۴۴ ۲,۸۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۴ ۲۵,۰۱۷,۵۴۴ ۲,۸۵۲
جمع ۷,۸۴۶,۴۰۷ ۱,۲۶۱,۹۰۷ ۹,۱۰۸,۳۱۴

ساتین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ