استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایلام

0

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی- ریال

توضیحات

تلفن

ایلام

آبدانان

شهرک هزارانی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۸۴۲۶۲۲و

۲۵۵۲

شماره یک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

ایلام

شهرک شهید رجایی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۸۴۱۳۳۵و ۱۰۰۱

میشخاص

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

هفت چشمه

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

شماره ۹

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

سرطاف

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰

ایوان

شماره یک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۸۴۲۳۲۳ و ۹۰۳۸

دره شهر

کوی طالقانی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۸۴۲۵۲۲

و ۷۷۴۱

شهید معیری

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

دهلران

پهله

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۸۴۲۷۲۲

و ۴۴۴۳

دشت عباس

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

موسیان

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰

بیشه دراز

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰

شیروانچرداول

سرابله

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۸۴۲۴۲۲

 و ۴۶۶۰

چشمه ماهی

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

گوراب

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

قناب آباد

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰

ظهیری

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰

مهران

شماره یک

پزشک عمومی

دکترای پزشکی

۱

۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۰۸۴۲۸۲۲

 و ۲۷۲۲

تلفن معاونت بهداشتی دانشگاه ایلام- مسئول پزشک خانواده: ۰۸۴۱۲۲۲۷۵۲۲

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ